M Byte

1 MByte = 1024 * 1024 Bytes = 1048576 Bytes